AML CONSULTING

 
START | OM FÖRETAGET | TJÄNSTER | SEMINARIER & KONFERENSER | KONTAKT | LÄNKAR   In English
 

Thomas Grahn är grundare och ledare av Thomas Grahn AML Consulting och arbetar sedan den 1 juli 2006 som oberoende konsult inom området åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering. Sedan starten har AML Consulting haft en mängd uppdrag för banker, kreditmarknadsbolag, värdepappersbolag, livförsäkringsbolag, finansiella institut, myndigheter, branschorganisationer, revisionsföretag, IT-företag och utbildningsinstitut som VJS och IBC Euroforum. AML Consulting är också flitigt anlitat av bl.a. EU-kommissionen för olika uppdrag, däribland ett längre uppdrag i Kina som genomfördes under 2006 där Thomas Grahn i samverkan med andra experter tog fram ett genomgripande utbildningspaket rörande åtgärder mot penningtvätt och i övrigt uppdrag som talare och ibland ordförande vid EU-seminarier m.m. i bl.a. Belgien, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Cypern, Estland, Georgien, Israel, Jordanien, FYR Makedonien, Moldavien, Nigeria, Serbien och Turkiet.

Thomas Grahn har tidigare varit verksam vid Finansinspektionen och har där under många år varit ansvarig för frågor rörande åtgärder mot penningtvätt. Thomas Grahn har också arbetat med frågor om finansiell brottslighet i en vidare bemärkelse, operativa risker, internkontroll frågor och vissa juridiska frågor inom Finansinspektionens kompetensområde. Efter terroristattackerna i USA den 11 september 2001 fick han även ansvar för frågor rörande åtgärder mot terrorism och terroristfinansiering inom Finansinspektionens kompetensområde.

Thomas Grahn har under sin tid på Finansinspektionen bland annat varit ansvarig för framtagande av metoder för Finansinspektionens platsundersökningar och skrivbordsundersökningar beträffande åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering och har lett alla större platsundersökningar inom området. Detta inkluderar även tillsyn på koncernnivå avseende svenska bankers filialer och dotterbolag utomlands. Thomas Grahn har även deltagit i allmänna undersökningar såsom internkontrollundersökningar och undersökningar omfattande särskilda riskområden såsom operativa risker.

Thomas Grahn har också varit ansvarig för framtagande av ett antal av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd inom området; senast Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet (FFFS 2005:5) som föregick de nu gällande föreskrifterna. Han har också representerat Finansinspektionen i nationella grupper och organ inom området penningtvätt och finansiell brottslighet m.m. däribland Finanspolisens operativa samverkansgrupp, Ekorådets beredningsgrupp inom Ekobrottsmyndigheten och Certifieringskommittén för ID-kort samt representerat inspektionen i kontakter med företrädare för relevanta branschorganisationer.

Vad gäller policyfrågor och lagstiftningsfrågor så har Thomas Grahn under årens lopp varit förordnad som expert i fyra statliga utredningar inom kommittéväsendet, däribland den utredning om åtgärder mot penningtvätt som ledde fram till 1999 års lagändringar. Han har senare också varit expert i utredningarna om elektroniska pengar och senast i utredningen om ansvar för obehörig användning av kontokort. Thomas Grahn har också regelbundet ansvarat för utarbetande av Finansinspektionens remissvar och deltagit med synpunkter i andra policyfrågor visavi ansvariga departement.

På internationell nivå har Thomas Grahn under sin tid vid Finansinspektionen varit medlem i den svenska delegationen inom Financial Action Task Force (FATF) under cirka 12 års tid och i detta sammanhang också deltagit som svensk representant i skilda FATF-arbetsgrupper och i utvärderingsteam vid ömsesidiga utvärderingar av medlemsländer (mutual evaluations).

Thomas Grahn har även under sin tid på Finansinspektionen representerat Sverige i EG:s kontaktkommitté om penningtvätt och i andra EU grupper. Han har också deltagit som nationell expert i ett antal seminarier och workshops som organiserats av EG.

Thomas Grahn har också under lång tid deltagit som föreläsare vid kurser och seminarier inom området.

Thomas Grahn är också medförfattare till boken "Åtgärder mot penningtvätt m.m. - en praktisk vägledning och kommentar" som givits ut av Norstedts Juridik i november 2010. Se närmare www.nj.se

Thomas Grahn är också med i initiativtagargruppen för Svenska Institutet Mot Penningtvätt och Terroristfinansiering, SIMPT, som initierades under 2014 och där arbete pågår för att ta fram en IT-baserad informationsbank inom penningtvättsområdet. Inspirationskälla är bl.a. brittiska Joint Money Laundering Steering Group, JMLSG.