AML CONSULTING

 
START | OM FÖRETAGET | TJÄNSTER | SEMINARIER & KONFERENSER | KONTAKT | LÄNKAR   In English
 

Välkommen till THOMAS GRAHN AML CONSULTING.
Specialiserad på rådgivning, assistans och utbildning inom åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och därmed relaterade frågor m.m. på nationell och internationell nivå. Medlem i Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, ACAMS.

thomas.grahn@amlconsulting.se
Tel ++ 46 (0)70 89 02 811


Meddelanden

24 december 2015
Thomas Grahn AML Consulting får tillönska alla kunder, affärspartners, kollegor och vänner en God Jul och Ett Gott Nytt 2016!

1 december 2015
FI:s ändringsförfattning (FFFS 2015:7) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism träder i kraft. Bl.a. behandlas PEP-frågor och en uppdaterad katalog av riskbaserade rutiner m.m. om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som ska finnas hos verksamhetsutövare

20 maj 2015
EU:s fjärde penningtvättsdirektiv 2015/849 antogs 2015-05-20 med ikraftträdande 2015-06-25. Direktivet ska vara införlivat hos medlemsstaterna senast 2017-06-26. Samtidigt antogs en ny betalningsförordning 2015/847 som ersätter hittillsvarande förordning 1781/2006. Den nya förordningen ska börja tillämpas hos medlemsstaterna 2017-06-26.

6 maj 2015
Prop. 2014/15:80 "Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen" antogs av riksdagen med ikraftträdande 2015-08-01. Samma datum träder ändringar i FI:s föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt i kraft genom ändringsförfattning FFFS 2015:6

12 februari 2015
Regeringen överlämnar lagrådsremissen "Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen" till Lagrådet. I Lagrådsremissen föreslås bl.a. en skärpt reglering av s.k. PEPs m.m.

12 januari 2015
EU:s ordförandeskap publicerar "final draft" avseende det fjärde penningtvättsdirektivet för vidare behandling.

Januari 2015
Det händer mycket inom penningtvättsområdet och närliggande områden och såväl ändrad svensk lagstiftning mot penningtvätt och EU:s fjärde penningtvättsdirektiv förväntas antas under året. AML Consulting fortsätter att noggrant följa det fortsatta arbetet inom området.

1 Juli 2014
Finansdepartementet publicerar PM "Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen"

Januari 2014
AML Consulting fortsätter att noggrant följa det fortsatta arbetet med ett fjärde penningtvättsdirektiv, övrigt internationellt och det svenska lagstiftningsarbetet. AML Consulting deltar också i en nystartad arbetsgrupp/projektgrupp inom penningtvättsområdet

18 december 2013
En God Jul och ett Gott Nytt År 2014 tillönskas alla kollegor, affärspartners, klienter och vänner!

18 november 2013
AML Consulting följer noggrant det fortsatta arbetet med EU:s fjärde penningtvättsdirektiv och kommer att erbjuda anpassade tjänster för de finansiella och icke finansiella företag och yrkesutövare som kommer att omfattas av det fjärde direktivet. I kretsen av företag under direktivet har föreslagits att en utvidgning sker till att avse tillhandahållare av speltjänster. Enligt senaste uppgifter från EU:s Finansministermöte i nov 2013 kan ett fjärde penningtvättsdirektiv komma att antas under maj 2014. En draft report inom Europaparlamentet har också framtagits under nov 2013.

Hösten 2013
AML Consulting tillhandahåller nu vidgade paketerbjudanden inom penningtvättsområdet och betaltjänstområdet m.m. vari ingår riskanalyser, framtagande/uppdatering av interna instruktioner och rutinbeskrivningar samt grundläggande och fördjupade utbildningar inom nämnda områden. AML Consulting erbjuder sedan länge också assistans vid framtagande av ansökningar till FI avseende betaltjänstföretag, växlingskontorsrörelse och andra verksamheter som s k. finansiellt institut. Inom betaltjänstområdet erbjuder AML Consulting även assistans för ansökningar till FI avseende betaltjänster med virtuella valutor och liknande.

24 December 2012
En God Jul och ett Gott Nytt År 2013 tillönskas alla kollegor, affärspartners, klienter och vänner!

6 februari 2012
Thomas Grahn, AML Consulting, medverkar i skriften "Money Laundering" publicerad av Stockholm Centre for Commercial Law (skriftserie nr 16). I skriften har samlats ett antal artiklar som bygger på presentationer som hölls vid en internationell konferens i penningtvättsfrågor som anordnades av Centret.

24 December 2011
Ett Gott Nytt År 2012 tillönskas alla kollegor, affärspartners, klienter och vänner!

2 November 2010
Thomas Grahn, AML Consulting är en av författarna till boken "Åtgärder mot penningtvätt m.m. - En praktisk vägledning och kommentar" som Norstedts Juridik ger ut i november 2010. Boken vänder sig till verksamhetsutövare som omfattas av penningtvättslagstiftningen samt andra aktörer som i olika sammanhang kommer i kontakt med regelverket. Boken är uppdelad i fyra olika delar enligt följande:

Del 1: - ger en introduktion och bakgrund till åtgärderna mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Här redovisas även den internationella och nationella utvecklingen, regelverket och aktörerna.

Del 2: - innehåller en genomgång av principerna on ett riskbaserat förhållningssätt och kundkännedom i praktisk belysning.

Del 3: - fouserar på frågor rörande utredning och lagföring av penningtvättsbrott.

Del 4: - är en traditionell lagkommentar till bl.a. bestämmelserna i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Övriga författare är Fredric Lundén, SEB, Kent Madstedt, Ekobrottsmyndigheten och Björn Wendleby, Magnusson Law. För ytterligare info, se www.nj.se

22 juni 2010
Riksdagen har antagit en lag om betaljänster (prop 2009/10:220). Lgen medför bl.a. en utvidgning av kretsen av aktörer som omfattas av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Riksdagen har också antagit en lag om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument (prop 2009/10:122) som är relaterad till betaltjänstlagen. Båda lagarna träder i kraft 2010-08-01. AML Consulting tillhandahåller rådgivning och konsultstöd åt företag och yrkesutövare som omfattas av lagstiftningen eller där tolkningsfrågor uppstår huruvida visst företag/verksamhet omfattas av lagstiftningen och som behöver ansöka om tillstånd som "betalningsinstitut" eller ansöka om undantag såsom "registrerad betalningsleverantör"

4 mars 2010
Regeringen har genom lagrådsremiss lagt ett förslag till en ny lag om betaltjänster inkl ändringar i penningtvättslagstiftningen. Betalningsinstitut som tillhandahåller betaltjänster enligt den nya föreslagna lagen och andra som utövar verksamhet med att tillhandahålla betaltjänster utan att vara betalningsinstitut, ska omfattas av lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. AML Consulting kan tillhandahålla och bistå med konsulttjänster ang åtgärder mot penningtvätt och anslutande frågor till verksamhetsutövare som omfattas av regelverket

26 december 2009
Ett gott nytt år tillönskas alla kollegor, samarbetspartners och vänner!

15 maj 2009
Finansinspektionens nya föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism träder i kraft den 15 maj 2009.

6 mars 2009
Prop 2008/09:70 antogs av riksdagen 2009-02-11 med några smärre justeringar i lagtexten. Se Justititeutskottets betänkande 2008/09:JuU13. Lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism träder i kraft 2009-03-15.

19 Januari 2009
Riksdagsbehandling av prop 2008/09:70 pågår och justitieutskottets betänkande 2008/09:JuU13 planeras bli justerat 2009-01-29. Behandling i kammaren planeras ske 2009-02-11. Se närmare www.riksdagen.se

1 Januari 2009
God fortsättning på det nya året önskas alla kollegor, samarbetspartners och vänner!

19 November 2008
Regeringen föreslår i proposition 2008/09:70 ny lagstiftning mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 15 mars 2009. Se närmare: www.regeringen.se/sb/d/11109/a/115890

14 Oktober 2008
Regeringen har den 14 oktober 2008 lämnat lagrådsremissen "Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet" som ett led i Sveriges implementering av EU:s tredje penningtvättsdirektiv. En ny lagstiftning föreslås träda i kraft den 1 mars 2009. Se närmare http://www.regeringen.se/sb/d/10163/a/113463

19 augusti 2008
Anmäl er gärna till Tonbeller Compliance Forum 3rd EU Money Laundering Directive - Ready or Not? som äger rum 9 september 2008, Holmenkollen Park Hotel Rica, Oslo. Program och online registrering på www.tonbeller.com/en/complianceforum Evenemanget är avgiftsfritt

12 April 2008
AML Consulting lanserar nu en "pakettjänst" som särskilt riktar sig till mindre finansiella institut, fristående sparbanker, växlingskontor och icke-finansiella aktörer som bolagsbildare, redovisningskonsulter m.fl. inför kommande ny lagstiftning innebärande svensk implementering av det tredje penningtvättsdirektivet. Kontaktinformation, se under fliken "Kontakt".
Det tredje direktivet innefattar ännu fler företag och yrkesutövare under regelverket än hittills. Delvis nya och mer komplexa regler innefattar krav på kundkännedom utifrån ett risk baserat synsätt, strängare regler om ägarkontroll hos kundföretag och kontroll av verklig huvudman, särskilda kontroller av kunder, produkter och tjänster som utgör i lag definierad högre risk m.m.
AML Consulting:s erbjudande om en "pakettjänst" innefattar följande moduler:

  • Övergripande riskanalys av penningtvättsrisk
  • applicering av principen om kundkännedom utifrån ett risk baserat synsätt
  • Genomgång av befintliga interna instruktioner och andra regelverk och rekommendationer om uppdateringar
  • Utbildning av personal
  • Kartläggning av ev kompletterande behov av stödfunktioner och kontroller

18 mars 2008
Statskontoret har på uppdrag av regeringen lämnat rapporten "Tredje penningtvättsdirektivet - tillsyn och organisation" (Rapport 2008:2)

1 January 2008
AML Consulting får önska ett gott nytt år till alla kollegor, samarbetspartners och vänner!

30 Mars 2007
Penningtvättsutredningen har den 30 mars 2007 lämnat betänkandet "Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet", SOU 2007:23. I betänkandet föreslås bl.a. införandet av en "Risk-Based Approach", mer utvecklade regler om kundkännedom, utvidgning av kretsen av företag och yrkesutövare som ska omfattas av regelverket och en breddad tillsyn. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 15 december 2007. Se närmare http://www.regeringen.se/sb/d/8728/a/79715

2 Januari 2007
Jag får önska alla kollegor och vänner ett gott nytt 2007! Sedan starten i juli 2006 har Thomas Grahn AML Consulting haft en mycket god utveckling. En stor del av verksamheten under 2006 ägde rum utomlands genom några större konsultuppdrag, men även ett par seminarier och andra uppdrag i Sverige genomfördes. Tack alla som jag haft nöjet att arbeta med och jag ser fram emot gott samarbete under 2007!

1 Juli 2006
AML Consulting startar upp verksamhet som enda konsultfirma i Sverige som enbart ägnar sig åt rådgivning och assistans inom området åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering. Sedan starten av AML Consulting har Thomas Grahn haft ett EU finansierat uppdrag att, i samverkan med andra experter, ta fram ett grenomgripande distansutbildningspaket (e-learning) rörande åtgärder mot penningtvätt. Därutöver har han anlitats för olika uppdrag att leda och medverka vid seminarier och workshops i Sverige, Kina och Nigeria.