AML CONSULTING

 
START | OM FÖRETAGET | TJÄNSTER | SEMINARIER & KONFERENSER | KONTAKT | LÄNKAR   In English
 
Inledning

Något förenklat uttryckt är penningtvätt en process som syftar till att dölja och omsätta pengar eller andra tillgångar som härrör från ett bakomliggande brott, så att dessa inte kan spåras tillbaka till det ursprungliga brottet och därmed kan framstå som lagligt förvärvade. Penningtvätt i sig är kriminaliserat i den svenska brottsbalken.

Frågor rörande åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har sedan ett antal år stått högt på agendan i många internationella organisationer och på nationell nivå. De standarder som framtagits av internationella organ förutsätts implementeras och tillämpas av dess medlemmar på nationell nivå.

I Sverige har EU:s tredje penningtvättsdirektiv implementerats genom lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som trätt i kraft den 15 mars 2009. Finansinspektionen har därefter utgivit nya föreskrifter och allmänna råd, FFFS 2009:1. Även flera av de andra tillsynsmyndigheterna, såsom länsstyrelserna i storstadslänen har givit ut föreskrifter. Genom den nya lagstiftningen och föreskrifterna införs bl.a. det som brukar benämnas Risk-Based Approach och mer detaljerade regler om kundkännedom där åtgärdernas omfattning ska anpassas efter risk. Särskilda skärpta krav på kundkännedom införs för bl.a. Political Exposed Persons (PEPs) och korrespondentbanker. EU har efter en längre tids arbete antagit det fjärde penningtvättsdirektivet, 2015/849, som har trätt i kraft 2015-06-25 med en implementeringstid på två år. I Sverige kommer den sittande Penningtvättsutredningen som tillsattes 2014, att lämna ett betänkande 2016-02-01 där ett antal förslag till svensk implementering av direktivet kan förväntas komma. Vissa delar av det fjärde penningtvättsdirektivet har redan implementerats i svensk rätt genom ändringar i penningtvättslagen som trätt i kraft 2015-08-01.

Tjänster vi erbjuder

Vi kan som oberoende konsultfirma erbjuda rådgivning och assistans inom området åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering till alla typer av finansiella institut och till icke finansiella yrkesutövare och företag som omfattas av penningtvättslagstiftning enligt följande:

 • Utformning av organisation, ansvarsförhållanden och kontrollfunktioner mot penningtvätt i finansiella institut
 • Riskbedömningar
 • Medverkan eller rådgivning i projekt
 • Rådgivning och assistans avseende framtagande av interna policies, instruktioner och rutiner
 • Anpassad utbildning riktad till personal i finansiella institut som har funktioner/arbetsuppgifter som kräver kunskap inom området
 • Anpassad utbildning riktad till oberoende jurister, revisorer, skatterådgivare, fastighetsmäklare, redovisningskonsulter och handlare i värdefulla föremål
 • Assistans vid utformning av utbildningsmaterial
 • Uppdrag att upprätthålla compliancefunktion i mindre institut
 • Lämpliga kombinationer av ovanstående till ”paketpris”
 • Internationella tjänster av motsvarande typ (se även vår engelska version av webbplatsen)
 • Assistans rörande implementering på företagsnivå av den lagstiftning och andra regelverk nationellt som kan förväntas bli följden av en kommande transformering av det fjärde penningtvättsdirektivet.
I vissa frågor samarbetar vi också med andra specialister verksamma vid ledande revisionsföretag, advokatbyråer och IT-företag m.fl. Detta gäller bl.a. produktion av material och system för distansutbildning, framtagande av interna regelverk, ansökningar m.m. till Finansinspektionen i de delar som avser åtgärder mot penningtvätt m.m. samt vissa riktade utbildningsinsatser.


Pakettjänster

AML Consulting erbjuder sedan våren 2008 också en ”pakettjänst” till rabatterat pris som särskilt riktar sig till mindre finansiella institut, fristående sparbanker, växlingskontor och icke-finansiella verksamhetsutövare som bolagsbildare, redovisningskonsulter m.fl. för arbete med att implementera den nya lagstiftningen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i respektive företags verksamhet.

AML Consulting:s ”pakettjänst” innefattar följande moduler:

 • Övergripande riskanalys och riskbedömning av penningtvättsrisk
 • Applicering av principen om kundkännedom utifrån ett riskbaserat synsätt
 • Genomgång av befintliga instruktioner och andra interna regelverk med rekommendationer för uppdateringar
 • Anpassad utbildning av personal
 • Kartläggning av eventuella behov av förstärkta eller nya stödfunktioner och kontroller